Moties en amendementen

 

Datum vergadering:

23 november 2017

Agendapunt:

12

Ingediend door:

NGB , CDA , L ijst Babijn en D&T

Onderwerp:

Dethon

De gemeenteraad van de gemeente Sluis, in vergadering bijeen op 23 november 2017

Constaterende dat:

de gemeenten Hulst, Sluis en Tern euzen sedert enige jaren in overleg zijn over de toekomst van Dethon;

hiertoe in mei 2017 het rapport 'Samen werken aan talent' is opgeleverd;

Overwegende dat:

de colleges en het dagelijks bestuur van Dethon er tot op heden niet in geslaagd zijn een geza menlijk standpunt in te nemen ten aanzien van dit rapport; .

S preekt als zijn mening uit :

dat de medewerkers van Dethon , die tussen wal en schip dreigen te vallen, op korte termijn duidelijkheid verdienen omtrent de toekomst van dit bedrijf;

op korte te rmijn duidelijkheid dient te komen over de (financiële) continuïteit van Dethon;

Verzoekt het college om:

zorg te dragen voor een raadsvoorstel op basis van de beschreven scenario's uit het rapport 'Samen werken aan talent ' in de raadsvergadering van fe bruari 2018 ;

daarbij alle betrokken adviesorganen te betrekken;

de colleges van Terneuzen en Hulst aan te sporen besluitvorming voor te bereiden uiterlijk in februari 2018 .


Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail