Landbouw en visserij

De gemeente Sluis is nog steeds een agrarische gemeente. De landbouw heeft in onze gemeente een belangrijke rol als beheerder van het landschap, hetgeen de basis is voor een andere belangrijke bedrijfstak; de recreatiesector. De financiële crisis van de laatste jaren drijft de prijs van de landbouwgrond sterk op, De druk op de openbare ruimte was al groot door de aanleg van infrastructuur en natuurterrein, nu begeeft ook de belegger zich op de grondmarkt, op zoek naar waardevaste belegging.  Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel en grondstoffen voor voedsel toe, met name in Azië. Hierdoor stijgen de prijzen van de agrarische producten. Het is dan ook bijzonder frustrerend dat wij er niet in geslaagd zijn een kapitaal- en economie vernietigend project als Waterdunen tegen te houden.

Het nieuwe provinciale omgevingsplan biedt meer ruimte tot verbreding van bedrijvigheid op (voormalige) landbouwbedrijven. Nieuw Gemeentebelang vindt dat een goede zaak, met dien verstande dat nieuwe ontwikkelingen geen belemmering mogen vormen voor bestaande bedrijven. De overheid moet zorgen dat de vrijheid van de ene ondernemer de vrijheid van de andere ondernemer niet beperkt.

Nieuw Gemeentebelang is geen voorstander van extra woningbouw, in het kader van verbreding, op voormalige boerderijen. Verstening van het buitengebied leidt tot aantasting van het landschap, problemen voor agrarische bedrijvigheid en is minder aantrekkelijk voor de toerist.

Helaas bevindt de visserijsector zich in zijn algemeenheid in zwaar weer. We hebben in deze sector te maken met quoteringsmaatregelen, minder toegestaan motorvermogen, maatschappijkritiek op de bestaande vistechnieken, waardoor een kostbare omschakeling naar elektrisch impulsvissen noodzakelijk is, en hoge brandstofprijzen.

 Ondanks het feit dat de vismijnen van Breskens en Vlissingen in één holding zijn ondergebracht, teneinde op die manier een zo hoog mogelijk graad van efficiency te bereiken, zal een rendabele exploitatie van de vismijn in Breskens enkel mogelijk zijn als de vismijn wordt getransformeerd en verbreed met een toeristisch-recreatieve functie.

De koppeling van vismijn en visserijmuseum moet voor deze ontwikkeling absoluut in stand blijven, evenals de koppeling tussen ligplaats en visafslag.  Het voor dit doel aantrekkelijk maken van de vismijn middels het "Fish-Experience” project, heeft dan ook de steun van Nieuw Gemeentebelang.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail