Onderwijs

De dorpsschool is een belangrijke plek in ieder dorp. De school is niet enkel de plaats waar kinderen leren en opgroeien, maar is ook een ontmoetingsplaats voor ouders en grootouders.

Het behoud van de school in een kern moet overigens wel verantwoord zijn. Er is ook een grens aan kleinschaligheid! Demografische gegevens kunnen aanleiding zijn om het beleid te herzien.

Er worden minder kinderen geboren in ons land. Daardoor daalt de instroom van leerlingen. Dit leidt ertoe dat veel scholen kleiner worden.

Komen basisscholen  voor wat betreft de normen in gevaar, dan moet eerst gezocht worden naar samenwerking tussen eventueel in de kern aanwezige openbare  en bijzondere scholen. Dit is een belangrijk  punt voor Nieuw Gemeentebelang, ook in die kernen waar de scholen nog niet in gevaar komen!

Nieuw Gemeentebelang steunt dan ook met kracht de "brede – school " gedachte en vindt dat de gemeente daarin een voortrekkersrol moet blijven spelen; wij vinden de combinatie van basisonderwijs, voor – en naschoolse opvang, kinderopvang, aangevuld met sociale en culturele activiteiten, een verrijking voor de kern. De aanwezige gebouwen moeten maximaal ingezet kunnen worden voor buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld op cultureel en sportief gebied. Leegstand van lokalen is voor ons geen optie.!

In die kern, waar slechts één school aanwezig is (openbaar of bijzonder) en de school komt qua opheffingsnorm in gevaar terwijl bovendien de demografische prognoses geen verbetering te zien geven, moet volledige aftakeling niet worden afgewacht, maar moet concentratie in een nabijgelegen  kern worden nagestreefd. Uiteraard met een goede, kosteloze, vervoerregeling voor de leerlingen. Hierin moeten vooral ook de ouders een duidelijke stem hebben.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail