Sociaal beleid, Welzijn en Cultuur

Van gemeenten wordt op het gebied van de decentralisatie van WMO/AWBZ, jeugdzorg en Werk en Inkomen, een integrale aanpak verwacht, onder het motto; "1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”. Gemeenten en hun ketenpartners moeten dus één integrale informatievoorziening neerzetten die de samenwerking faciliteert.

 De decentralisatie van de jeugdzorg is in volle gang. Erg belangrijk zijn momenteel de "transitiearrangementen” die gemeenten moeten afspreken met zorgaanbieders en financiers in hun eigen regio.

De vergrijzing van onze gemeente noodzaakt ons te bezinnen op de toekomst.  De door de raad aangenomen structuurnota’s geven daarbij een richting aan. Het zal echter ook nodig zijn de ouderen en de jongeren bij dit proces te betrekken. Het beleid t.a.v. de jongerenparticipatie, seniorenraad e.a. kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, daarom blijven woningaanpassing en het bouwen van levensloopbestendige woningen belangrijk. Binnen de gemeenschap is zorg voor elkaar nodig om samenhang te krijgen en te houden. Leden van de samenleving mogen rekenen op steun, onder de voorwaarden dat zij zich inspannen om voor zichzelf te zorgen. Mensen helpen naar onafhankelijkheid van overheidssteun is het doel.

 

Nieuw Gemeentebelang blijft streven naar een adequaat kleine kernenbeleid, waardoor mensen langer in hun kern blijven wonen. Indien er voorzieningen uit de dorpen verdwijnen dient er goed openbaar vervoer of vervoer op maat te zijn.

Wij blijven voor de handhaving van de nuloptie  voor wat betreft de vestiging van coffeeshops in onze gemeente.

Het handhaven van voorzieningen voor podiumkunsten, zoals het Ledeltheater, is vooral ook voor jonge mensen die zich in onze gemeente willen vestigen, een belangrijke voorziening.

De beloftes die door de gemeente destijds zijn gedaan ten aanzien van de realisatie van een MFC in IJzendijke, moeten worden nagekomen, in afstemming op de behoefte. Een en ander in overleg met de dorpsraad en rekening houdend met de infrastructurele aanpassingen in verband met de ombouw van de N-61.

Cultuur van eigen bodem blijven wij koesteren evenals het verenigingsleven. Een levendig verenigingsleven bepaalt ook de dynamiek van een kern. Daarom vindt Nieuw Gemeentebelang dat de gemeente de evenementen die in de kernen worden georganiseerd, meer moet faciliteren en steunen.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail